Turvallisuus ja riskienhallinta

Sinun haasteesi

Mikä on riski? Riskin mieltäminen riippuu liiketoiminnan luonteesta, laeista, paikallisesta kulttuurista sekä myös subjektiivisista näkemyksistä. Kun on kyse vastuullisuudesta, todeksi muuttunut riski saattaa tarkoittaa ihmishenkiä vaatinutta kemiallista onnettomuutta tai toimittajaa, joka kysyy vaikean kysymyksen.


Riskien hallinta alkaa riskien tunnistamisesta. Se vie aikaa ja vaatii ponnisteluita, mutta se on myös ehdottoman tärkeää liiketoiminnan riskien hallinnan kannalta. Riskikartoitusten tulisi ohjata päätöksentekoa ja vaikuttaa työtapoihin – jotta bisnes pyörii nätisti ja turvallisesti.


Meidän ratkaisumme

Me sovitamme omat ratkaisumallimme teidän organisaatiomalliinne. Mikäli tarve vaatii, menemme vielä pidemmälle. Voihan olla, että alihankkijoillanne ja muilla sidosryhmillänne saattaa olla vaikutusta turvallisuuteenne ja kannattavuuteenne. Me käytämme standardoituja työkaluja sekä kehitämme jatkuvasti omia metodeja riskienhallintaan. Työskentely sekä useiden eri teollisuuden alojen että julkisen sektorin kanssa tekee mahdolliseksi parhaaksi todettujen käytäntöjen soveltamisen uusilla toimialoilla.


Yhteensopivuus virallisten vaatimusten kanssa on palvelumme lähtökohta mutta ei päätepiste. Kun tuomme jatkuvasti uusia oppeja ja vähennämme uusia riskejä, riskienhallinta tuo apua myös tehokkuuteen, tuotekehitykseen ja maineenhallintaan. Syvällisessä yhteistyössä voimme olla hyödyksi sekä organisaatiolle, sen työntekijöille ja yhteiskunnalle että ympäristölle.


Ota yhteyttä, jos tarpeesi liittyvät seuraaviin alueisiin:


 • Liiketoiminta ja sen jatkuvuus

 • Julkishallinnon toimijoiden riskienhallinnan kehittäminen

 • Kaavoitus ja suuronnettomuusriskien kartoitukset maankäytön kysymyksissä

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmät
 • Kemikaaliriskit
 • Riskienhallinta osana vastuullisuutta
 • Ympäristöriskien arviointi ja ympäristöluvat
 • Varautumissuunnittelu
 • Kriittisten infrastruktuurien riskit
 • Riskienhallintastrategiat ja riskien kustannusten arvioinnit sekä ERM-järjestelmät

Aikaisempia saavutuksiamme

Äärevät sääilmiöt ja niiden vaikutus infrastruktuuriin

Äärevien sääilmiöiden aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Gaia on kehittänyt yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen kanssa menetelmän, jolla voidaan tunnistaa, miten äärevät sääilmiöt uhkaavat yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuureja. Keskeisiä kriittisiä infrastruktuureja ovat energia- ja vesihuoltojärjestelmät, tieto- ja viestintäjärjestelmät sekä kuljetuslogistiset järjestelmät. Menetelmällä pystytään tunnistamaan, millaisia terveydellisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia kriittisten infrastruktuurien haavoittuminen voi aiheuttaa. Menetelmä tekee mahdolliseksi myös suojaustoimien kustannustehokkuuden karkean arvioinnin. Menetelmän toimivuutta testattiin käytännössä matalapainemyrskyn sekä talvitulvan aikana.


Arviointiasteikko ratapihojen kemikaaliriskeille

Kehitimme arviointiasteikon Suomen ratapihojen suuronnettomuusriskeille. Ympäristöministeriö tilasi sen luodakseen yhteneväiset käytännöt maankäytön suunnitteluun vuonna 2011. Määrittelimme etäisyydet, joilla on pakollista ottaa huomioon suuronnettomuudet, kun uusien alueiden maankäyttöä suunnitellaan. Analysoimme yleiset onnettomuustyypit sekä niiden vakavuuden ja vaikutuksen eri etäisyyksillä. Teknisen analyysin lisäksi suoritettiin viranomaisvaatimusten ja -käytäntöjen analyysi. Varmistimme myös, että prosessissa otettiin huomioon lainsäädäntö ja kaikkien mahdollisten sidosryhmien näkökulmat suunnittelijoista pelastustyöntekijöihin. Hankkeen tuloksena maankäytön suunnittelijoilla on nyt selkeät ohjeistukset.


Uusien teknologioiden tukeminen EU:ssa

Euroopan unioni ei suosi mitään yksittäistä teknologiaa, vaan on avoin kaikelle uudelle. EU:n lainsäädäntö saattaa kuitenkin johtaa joidenkin varhaisten teknologioiden osalta investointien puutteeseen. Gaia tutki Euroopan komission tilauksesta, kuinka EU-lainsäädäntö (REACH ja CLP) tukee uusien teknologioiden kehitystä, kaupallistamista ja nopeaa markkinoille siirtymistä. Keskityimme erityisesti siihen, miten uusia teknologioita voidaan sujuvasti ja tehokkaasti tuoda markkinoille nykyisen lainsäädännön puitteissa ja onko lainsäädäntö riittävä uusien teknologioiden tulevaisuudessa herättämien kysymysten suhteen. Projektin verkkosivut


Kemikaalien leasingista uusi liiketoimintamalli

YK:n teollistamisjärjestö UNIDO on palkinnut sekä Gaian että Gaian asiakkaan Cabot Specialty Fluidsin uuden liiketoimintamallin, kemikaalien leasingin, kehittämisestä. Se on malli, jossa kaikki voittavat. Sen avulla kemikaalien käyttäjät voivat säästää rahaa, ja se johtaa kemikaalien vastuulliseen käyttöön. Gaia auttoi Cabotia tunnistamaan ja määrittelemään heidän tuotteensa terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpotentiaalin. Nämä potentiaalit yhdistettiin käytännönläheiseen kustannusarviomalliin nimeltä BrineWise™. Gaian kehittämä työkalu auttaa Cabotin asiakkaita tekemään valistuneita päätöksiä.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä